De juristen van de WOZMeester werken in de bezwaartermijn elke dag tot 20.00 uur door!
Uw bezwaar op tijd de deur uit!
Gratis aanmelden

Kent u iemand die de WOZ-check kan gebruiken? Tip deze vriend dan door hier het e-mailadres in te vullen en hij of zij krijgt een e-mail.

 

De WOZ Meester
info@dewozmeester.nl
T: 072-5724191

De WOZ Meester is een onderdeel
van Florissant Wonen


Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht, die aan de samenstelling van de website van de WOZ Meester wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website van de WOZ Meester wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de WOZ Meester.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van de WOZ Meester, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van de WOZ Meester is verkregen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie prevaleren.

De WOZ Meester garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere (al dan niet elektronische) berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of het niet of te laat verwerken daarvan.