De juristen van de WOZMeester werken in de bezwaartermijn elke dag tot 20.00 uur door!
Uw bezwaar op tijd de deur uit!
Gratis aanmelden

Kent u iemand die de WOZ-check kan gebruiken? Tip deze vriend dan door hier het e-mailadres in te vullen en hij of zij krijgt een e-mail.

 

De WOZ Meester
info@dewozmeester.nl
T: 072-5724191

De WOZ Meester is een onderdeel
van Florissant Wonen


Nieuws overzicht

voorbeeld woz-bezwaar

Hieronder staat voor u een compleet voorbeeld woz-bezwaar. U diverse plaatsen is het nodig dat u uw eigen informatie aangaande het woz-object of uw persoonlijke gegevens invult.

Mocht u er niet uitkomen dan nemen wij uw bezwaar graag ter hand. U kunt zich dan aanmelden via onze site en we nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gemeente [naam]

t.a.v. de heffingsambtenaar WOZ

betreft: bezwaar WOZ-beschikking

(adres)

Aantal pagina’s bezwaar: (x)

datum: xx-xx-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij deel ik u mede, als eigenaar van onderhavig woz-object, dat deze brief een bezwaar is tegen de WOZ-beschikkingen met als waardepeildatum 1 januari 2013, en dagtekening xx-xx-2014.

Motivatie

-          Het WOZ-object, (adres), is in relatie tot de marktgegevens te hoog in waarde beschikt. De onderlinge waardeverhoudingen zijn niet juist; de volgende verschillen zijn in mijn ogen niet juist beoordeeld,  namelijk:  (zie lijst) 

-          Op basis van de bij mij beschikbare gegevens kan de WOZ-waarde, per waardepeildatum, niet hoger zijn dan  € x,- .

Aanvulling

Ik behoud mij het recht voor om de motivatie nader aan te vullen. De WOZ-waarde zal nader onderzocht worden.

Verzoek tot horen en communicatie

Indien u niet geheel tegemoet komt aan dit bezwaar wil ik – alvorens u definitief uitspraak doet – gebruik maken van het recht van horen. Gaarne ontvang ik, indien het bezwaar geheel of ten dele wordt afgewezen, eerst een concept uitspraak, na completering van dit bezwaar.

Ontvangstbevestiging + taxatieverslag

U wordt verzocht deze brief voor ontvangst te bevestigen met vermelding van het juiste adres van onderhavig woz-object.

Conform artikel 40, tweede lid van de Wet woz, verzoek ik u mij, tezamen met deze ontvangstbevestiging, een gedetailleerd schriftelijk afschrift te zenden van het complete taxatieverslag, inclusief onderbouwingen/ marktgegevens en alle objectkenmerken, waaronder een aanduiding van de kwaliteit/luxe en liggingskwalificatie per objectonderdeel van onderhavig object alsmede dezelfde specificatie inzake de vermelde onderbouwingen/marktgegevens.

Ter nadere verduidelijking op dit taxatieverslag per waardepeildatum 1-1-2013 verzoek ik u gaarne mij nadere informatie te verstrekken ter controle en inzichtelijk te maken hoe de exacte berekeningswijze is geweest bij de beschikte WOZ-waarde; waarbij ik onder meer graag verneem: de grondprijsbepaling en -staffel, de gehanteerde kubieke meterprijzen en (forfaitaire) bedragen en prijzen inzake bijgebouwen.

Gaarne ontvang ik ter controle van de WOZ-waarde over belastingjaar 2013 het taxatieverslag per waardepeildatum 1-1-2012, dit ontbrak als bijlage bij die WOZ-beschikking.

Conform artikel 40, eerste lid van de Wet woz, verzoek ik u mij, in verband met een gerechtvaardigd fiscaal belang,  de waardegegevens te verstrekken van de (de buren & andere vergelijkbare objecten)

Hoogachtend,

(handtekening)

Naam & adres

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De WOZ-meester maakt net zo snel woz-bezwaar! U bent dan tevens verzekerd van de juiste juridische ondersteuning van onze jurist, de taxateur en de bouwtechnisch keurder! En dat alles op basis van no-cure no-pay!

Verzeker u van een woz-bezwaar met grotere kans van slagen en meld u nu aan!