De juristen van de WOZMeester werken in de bezwaartermijn elke dag tot 20.00 uur door!
Uw bezwaar op tijd de deur uit!
Gratis aanmelden

Kent u iemand die de WOZ-check kan gebruiken? Tip deze vriend dan door hier het e-mailadres in te vullen en hij of zij krijgt een e-mail.

 

De WOZ Meester
info@dewozmeester.nl
T: 072-5724191

De WOZ Meester is een onderdeel
van Florissant Wonen


Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de WOZ Meester, verder te noemen: opdrachtnemer, en al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn of waren met inbegrip van hun erfgenamen of die bij de uitvoering van enige opdracht door de opdrachtnemer worden ingeschakeld.
 2. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding schuldig welke volgens het puntensysteem AWB wordt vastgesteld.
 3. Indien de gemeente een vergoeding betaalt aan opdrachtgever, op grond van de Wet Dwangsom, welke voortvloeit uit een actie van de opdrachtnemer, komen de gelden die uit die dwangsom(men) voortvloeien ten gunste van de opdrachtnemer.
 4. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag, dat in het betreffende geval overeenkomt met de voor die overeenkomst te berekenen vergoeding. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin, wordt ook een nalaten begrepen. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Indien vaststaat dat de opdrachtgever de opdrachtnemer ten onrechte aansprakelijk heeft gesteld dan komen de kosten, die de opdrachtnemer heeft gemaakt teneinde de aansprakelijkheid te onderzoeken of zich te verweren (al dan niet door inschakeling van derden), volledig voor rekening van opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten en op alle rechtsverhoudingen van de opdrachtnemer met derden. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
 6. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is aanvaard.
 7. Een opdracht kan pas door opdrachtnemer worden aangenomen, nadat de opdrachtnemer een door opdrachtgever getekende overeenkomst van opdracht en de machtiging heeft ontvangen, tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Bij onjuistheid, onvolledigheid, niet tijdige of niet duidelijke levering van de benodigde informatie kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, die hieruit voortvloeit. Tevens kan opdrachtnemer de uit de vertraging of onjuistheid redelijkerwijze volgende extra werkzaamheden in rekening brengen bij opdrachtgever.
 9. Het staat een opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid door hem aan te wijzen collega's en personeelsleden te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 10. De opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk overleggen met de opdrachtgever. De opdrachtnemer is gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor fouten of tekortkomingen van derden wordt uitgesloten. Een opdrachtnemer heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen te aanvaarden.
 11. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. De door de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als een inspanningsverplichting. Zij zal betrachten het voor de opdrachtgever beste resultaat te behalen maar kan daarop geen garantie geven.
 12. De opdrachtgever vrijwaart een opdrachtnemer voor en tegen alle aanspraken en rechtsvorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht en zal opdrachtnemer schadeloos stellen ter zake dergelijke aanspraken en rechtsvorderingen. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.
 13. Ten opzichte van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en de eventuele derden, die de opdrachtnemer heeft ingeschakeld, bedraagt de verjaringstermijn, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, één jaar.
 14. Betaling van de declaratie dient te geschieden binnen de op de declaratie aangegeven termijn. Indien betaling niet binnen de termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is de opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien de opdrachtnemer over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een cliënt, die in verzuim is, komen de kosten van de buitengerechtelijke incasso welke tenminste 15% van die vordering zullen bedragen, vermeerderd met de verschotten, ten laste van de cliënt.
 15. Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dicht komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
 16. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.
 17. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder Kvknummer: 37122342. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie, die gold ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.